За нас

ENERGIZE DOO го интегрира принципот на разгледување на инвестицијата како своја инвестиција, гледајќи на секоја инвестиција преку ВКУПНИ ТРОШОЦИ НА СОПСТВЕНОСТ (принцип TCO) како задолжителна компонента на проценка на инвестициите со век на траење од 25 години, обезбедувајќи им на клиентите највисоко ниво на квалитетна опрема и услуги, инженерско искуство во специфични области и највисока гаранција на пазарот. ENERGIZE DOO е најискусната компанија во областа на инженерството, проектирањето и спроведувањето на соларни централи за сопствена потрошувачка на српскиот пазар, преку инвестиции во инженерството на најдобрите решенија за принципот ZERO FEED-IN во согласност со прописите, со потврда на концептот на најголемите соларни централи во Србија (Проекти) . Клучните вредности на компанијата се дефинирани од нашиот пакет ENERGIZE PREMIUM ADVANTAGES за крајни корисници.
Креативен и добро обучен тим на Energize од дипломирани електроинженери, е посветен на обезбедување на технолошки најнапредни и најквалитетни решенија во областа на соларни централи, соларни и хибридни системи за складирање, соларно LED осветлување, систем за полнење на електрични автомобили, ефикасен индустриски систем за греење, систем за заштита на производи Системи за управување со енергија (индустрија 4.0 стандард), индустриска енергија, центри за податоци, напојувања на базната станица, напојувања во производство на електрична енергија, постројки за транспорт и дистрибуција, системи за складирање на енергија и други специјализирани области.
Како претставник на компанијата, ENERGIZE DOO е присутно во Србија, како и во Босна и Херцеговина, Црна Гора и Северна Македонија преку претставништво, каде преку своите канцеларии ја покрива целата територија со целосна техничка и услужна поддршка за сите клиенти. Со цел да овозможиме развој на пазарот и позиционирање на брендовите на производи, обезбедуваме дополнително образование и обука на нашите партнери. Нашето знаење од областа на обновливи извори на енергија, системи за снабдување со енергија и електрична енергија, како и искуство во дизајнирање и имплементација на комплексни системи, е препознаено од мрежата на наши партнери кои работат во Југоисточна Европа.

Мисијата на нашата компанија

Развојот на системот за соларна енергија и складирање во Србија и светот е МИСИЈА на нашата компанија, преку обезбедување едукација, зголемување на еколошката свест и промовирање на општествената одговорност. Нашата визија е свет во кој се исполнуваат основните потреби за сигурна енергија на еколошки одржлив начин и развој на компанија која го подобрува квалитетот на животната средина во која живееме и работиме.

Специјализација

Соларни централи, соларни и хибридни системи за складирање (STORAGE) , сoларно LED осветлување, системи за полнење на електрични возила, ефикасни системи за ефикасно индустриско греење , системи за заштита на производните процеси, системи за управување со енергија (индустрија 4,0 стандард), индустриска енергија, дата центари, напојувања на базни станици, напојување во производство на електрична енергија, транспорт и дистрибуција на електрична енергија, системи за складирање на енергија.

ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАН

СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ

povecanje udela

Зголемување на уделот на пазарот

Зголемување на уделот на пазарот преку обезбедување доверба и на постојните и на потенцијалните клиенти при препознавање на нивните потреби и очекувања.

Систем за непрекинато напојување

Дизајн, производство, монтажа, имплементација и пуштање во употреба на опрема и системи за непрекинато напојување што им овозможуваат на клиентите сигурност во работењето, како и намалување на можноста за било каков вид несреќи и итни случаи.
sigurnost
partnerstvo

Развивање и одржување на добри партнерски односи

Развивање на добри и партнерски односи со производители / добавувачи, како и други засегнати страни преку меѓусебна размена на знаење и искуство.

Примена на соларни и хибридни системи

Развој и примена на соларни и хибридни системи кои користат неисцрпни извори на енергија за да се намали потрошувачката на природни ресурси и потрошувачката на фосилни горива, а со тоа да се намалат вкупните оперативни трошоци и негативното влијание врз животната средина.
solarni hibridni sistemi
inicijativa zaposlenih

Поттикнување на иницијативата на вработените

Ние постојано ја охрабруваме иницијативата на вработените, преку подобрување на нивното професионално знаење и компетентност во сите аспекти на бизнисот, како и развој на пристап кој придонесува за развој на целата компанија, со свесност за важноста на исполнување на барањата и барањата на клиентите, зачувување на животната средина, усогласеност со сите безбедносни барања, прописи и принципите на нашата компанија.

Усогласеност со прописите

Следење, спроведување и усогласеност со сите релевантни законски и други прописи.
usaglasenost zakoni
ocuvanje zivotne sredine

Зачувување на животната средина

Зачувување на животната средина преку јасно дефинирање на аспектите и влијанието на процесите и активностите на компанијата врз животната средина, зголемување на енергетската ефикасност, следење и контрола на потрошувачката на природни ресурси, мерење на еколошките перформанси, управување со отпад создаден за време на нашите деловни процеси.

Високо ниво на безбедност

Ние сакаме да се осигураме дека на секој посетител, вработен или партнер му е обезбедено високо ниво на безбедност, преку дефинирање и спроведување на правилата за однесување за време на работните активности, како и обезбедување на опрема за безбедност, подигање на свеста кај вработените за важноста на почитувањето и придржување кон безбедносните мерки и обезбедување редовни медицински и физички проценки.
bezbednost

Сите вработени во ENERGIZE DOO, заедно со раководството, доследно ќе ја применуваат политиката на интегриран систем за управување, со цел да се подобри целокупната деловна активност на компанијата и да се обезбедат врвни квалитетни услуги за засегнатите страни.

Во Белград, 01.01.2021

Директор,
Владимир Поповиќ

СЕРТИФИКАТИ

Современиот бизнис, според ISO процедурите, е надополнет со сертификати за овластување за продажба, инсталација и одржување на врвната опрема на нашите странски партнери.

iso