Дизел електрични генератори

Производство на индустриски и дистрибутивни ормани со нисконапонска опрема

Напонски нивоа:

 • Еднофазни 230VAC, 50Hz
 • Трифазни 3x380VAC, 50Hz

Моќност:

 • 3kVA do 4MVA

Видови и додатоци:

 • Во звучно изолирано куќиште (Canopy)
 • Отворен тип (без куќиште)
 • Во контејнери со звучна изолација
 • Со подвозје за мобилна апликација(со потребни сертификати за регистрација)
 • ATS (автоматско вклучување на напојувањето од мрежата на генераторот и обратно)
 • Со внатрешни и надворешни резервоари за гориво
 • Специјализирани дизел генератори (за екстремни услови на работа)

Целни пазари:

 • Телекомуникации (фиксни и мобилни оператори, кабелски и интернет провајдери)
 • Енергија (производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија)
 • IT индустрија
 • Индустрија (рафинерии, петрохемикалии, површински ископи и рудници, воздушна и автомобилска индустрија)
 • Трговија и трговски објекти
 • Јавен сектор (државна администрација, министерства, здравство)
 • Финансиски сектор (банки, осигурителни компании и компании за лизинг)

Примери за примена:

 • Напојување со општа потрошувачка во трговски центри
 • Напојување со општа потрошувачка во хотели
 • Напојување со општа потрошувачка во станбени згради
 • Напојување со електрична енергија од општа потрошувачка во јавните институции
 • Напојување на основната станица (каде што нема мрежа)
 • Напојување на основната станица (за продолжена автономија)
 • Напојување на главни Интернет и кабелски центри (за продолжена автономија)
 • Напојување на серверот и просторија за сервери (за продолжена автономија)
 • Напојување на центарот за податоци (за продолжена автономија)
 • Хибридни енергетски системи (во сите области)
 • Помошно напојување во трансформаторски станици (за продолжена автономија)
 • Помошно напојување во производни погони (за продолжена автономија)
 • Напојување на клинички центри и здравствени установи (за продолжена автономија)
 • Напојување за системи за итно осветлување и безбедност (за продолжена автономија)