UPS

Модуларни и монолитни UPS системи од 1000VA до 1000kVA

Напонски нивоа:

 • Еднофазно / Еднофазни 230VAC / 230VAC
 • Трифазно / Eднофазни 3x380VAC / 230VAC
 • Трифазно / Трифазни 3x380VAC / 3x380VAC

Видови и технологија на производство:

 • Специјализирани инверторски UPS-ови
 • Специјализирани CATV UPS-ови 63VAC, 85VAC, 48VAC
 • Интерактивна линија
 • Двојна конверзија (On-Line)
 • Модуларен UPS
 • Динамички UPS
 • АТС уреди за двојно напојување
 • UPS за кабелски оператори
 • Precision Coolong (InRow единици)

Целни пазари:

 • Телекомуникации (фиксни и мобилни оператори, кабелски и интернет провајдери)
 • Енергија (производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија)
 • IT индустрија
 • Индустрија (рафинерии, петрохемикалии, површински ископи и рудници, воздушна и автомобилска индустрија)
 • Трговија и трговски објекти
 • Специјализирани продавници за компјутерска и електронска опрема
 • Јавен сектор (државна администрација, министерства, здравство)
 • Финансиски сектор (банки, осигурителни компании и компании за лизинг)
 • Зграда (трговски центри, хотели, станбени згради)

Примери за примена:

 • Напојување на телекомуникациска опрема
 • Напојување на главни интернет и кабелски центри
 • Внатрешно и надворешно напојување со видео надзор
 • Сервер за напојување и просторија за сервери
 • Напојување на центарот за податоци (во сите индустрии и пазари)
 • Помошно напојување во трансформаторски станици за светло за итни случаи и компјутерски станици, како и за други потрошувачи на наизменична струја
 • Помошно напојување во хидроцентрали и мини хидроцентрали за светло за итни случаи и компјутерски станици, како и за други потрошувачи на наизменична струја
 • Помошно напојување во термоелектрани за светло за итни случаи и компјутерски станици, како и за други потрошувачи на наизменична струја
 • Помошно напојување во трансформаторски станици за ветерници и соларни централи за светло за итни случаи и компјутерски станици, како и за други потрошувачи на наизменична струја
 • Напојување на опрема во производни постројки (сите видови фабрики)
 • Напојување на опрема за потребите на аеродроми и контрола на летање
 • Напојување на банкомати
 • Напојување на медицински помагала и опрема
 • Напојување за итни системи за осветлување и безбедност