Енергетика

Како лидери на пазарот во областа на сончевата енергија, ние нудиме целосни решенија за Вашата соларна централа, доколку е поврзана со дистрибутивната мрежа или е наменета за сопствена потрошувачка.

Решенија: